لیست سمینار های سال 96

ردیف

عنوان سمینار

1

ایران مال شناسی- بازار شناسی

2

ایران مال شناسی- ویژگی‌های فنی و مهندسی (آشنایی با کالبد معماری)

3

ایران مال شناسی- ویژگی‌های فنی و مهندسی (اطلاعات فنی ایران مال)

4

ایران مال شناسی رسانه، چالش‌ها، فرصت‌ها و سیاست رسانه‌ای ایران مال

5

ایران مال شناسی - لیزینگ