معرفی مدیریت پژوهش

چشمانداز:

مبدل شدن به مرجعیت علمی و تحقیقاتی و توسعه مرزهای دانش در حوزه کسب و کار در کشور

مأموریت:

 3

اهداف:

ü     برنامهريزي و انجام مطالعات راهبردي و پژوهشهاي کاربردي در حوزه کسب و کار

ü     حمايت و پشتيباني علمي و تحقيقاتي از فعاليتها و برنامههاي مؤسسه

ü     ارائه راهکارهاي مناسب جهت پاسخگويي بـه نيازهـا و حـل مسائل در حوزه کسب و کارهای نوین

ü     تهيهو تأمينمحتوايبرنامهها و فعالیتهای آموزشی مؤسسه

ü     برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی در حوزه کسب و کار

ü     برقراري ارتباط و تعامل با متخصصان و صاحبنظران فعال در حوزه اقتصاد کسب و کارهای نوین

ü     تأليف، ترجمه و انتشار کتب، متـون و نـشريات مناسـب در حوزه اقتصاد و مدیریت کسب و کار

ü     بهبود و غنیسازی کتابخانه تخصصي، آرشيو مجلات و تأمين بانک اطلاعـات پژوهشهای علمی انجام شده در حوزه کسب و کار جهت بهره‎‎مندی پژوهشگران فعال در این عرصه

ü     ساماندهي پژوهشهاي علمی در حوزه کسب و کارهای نوین و حمایت از پژوهشگران و مؤلفين در اين حوزه

ساختار مدیریت امور پژوهش:

4

بالا